(Scientific Research Publishing House(SRPH

چاپ مقاله isi چاپ مقاله isc چاپ مقاله isi و isc  با بهترین هزینه چاپ مقاله isi ارزان 

 

همایش بین المللی مدیریت و علوم انسانی -9 آذر 94 ( 30 نوامبر 2015)

آشنایی با رویکردهای نوین در علوم مختلف، بیش از هر زمان دیگری احساس می‎شود و این ضرورت در تخصص ‎های مربوط به مدیریت و حوزه علوم‎انسانی به عنوان سکان تحول اداری، سازمانی و پویایی جامعه جهانی محسوس تر است.