گام چهارم

مرحله 4 زمانبندی انتشار در ژورنال های ISI و ISC:

  1. حدود 20 روز پس از واریز وجه، پذیرش مقاله از طرف ژورنال به ایمیل فرد مسئول ارسال خواهد شد.
  2. حدود 40 روز پس از واریز وجه، مقاله در ژورنال به چاپ خواهد رسید.

توجه: پژوهشگرانی که در اسرع وقت اقدام نمایند می توانند مقاله چاپ شده خود را زودتر بر روی سایت ژورنال رویت نمایند.
ضمنا این زمانبندی براساس قول و وعده ژورنال هاست، کم یا زیاد شدن آن نیز به عهده آنهاست و دخل و تصرف در آن خارج از مسئولیت مدیر سایت می باشد.