گام دوم

ترجمه مقاله

  •  در صورتیکه مقاله به صورت فارسی به ایمیل موسسه ارسال گردیده است پس از اعلام داوری و پذیرش ، مقاله خود را به زبان انگلیسی ترجمه نماييد.
نویسندگان محترم باید مقاله خود را به صورت مطلوب به انگلیسی ترجمه کنند و مراکز متعددی در کشور وجود دارد که می تواند اینکار را برای شما انجام دهد. اما براساس معرفی همکاران و تجارب متعدد مركز ترجمه،  آكادمي ترجمه این موسسه جهت ترجمه مقاله به شما معرفی می گردد و ترجمه مقالات ارسالي با كيفيت طلایی یا نقره ای و با تخفيف ويژه انجام خواهند شد